Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad ( BIO ODPAD)

S jarnými  mesiacmi sa nám blíži  sezóna zberu bioodpadu zo záhrad. Od apríla do konca októbra bude v meste Senica prebiehať zber bio odpadu  od rodinných domov  každý  týždeň. V ostatných mesiacoch  roka je  frekvencia  zberu  nižšia. Zber bio odpadu sa v vykonáva v kalendárnych dňoch streda , štvrtok a piatok.  Presný  rozpis zberu bioodpadu počas roka v konkrétnych lokalitách mesta   je uvedený v harmonograme  na rok 2022, ktorý bol distribuovaný do každej domácnosti do poštovej schránky  a taktiež tento harmonogram je uvedený na internetovej stránke Technických služieb Senica, a.s. www.tssenica.sk  a internetovej stránke mesta Senica  www.senica.sk.  

Touto cestou  chceme občanom pripomenúť pripravenosť na zabezpečenie tohto zberu a upozorniť ich na  dodržiavanie   pravidiel  počas  zberu a aby  sa predchádzalo   nedorozumeniam resp. problémom, ktoré môžu   počas výkonu tejto činnosti vznikať.

Na začiatku uvádzame  čo do zberu bio odpadu patrí  a čo nepatrí.

Do zberu bio odpadu  patrí :

Kvety , tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky.

Do zberu bio odpadu  nepatrí :

Zvyšky jedál, kamene, korene  stromov s obsahom zeminy , cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat, starý chlieb, jedlý olej, uličné smeti, plienky, vrecká z vysávača, papier, časopisy, sklo, kovy, plasty, textil, plechovky, lieky, farby, guma, škrupinky z orecha, trus malých zvierat,  potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, , nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.

Zber bude realizovaný dvomi spôsobmi :

1/ zber bio odpadu prostredníctvom výsypu zberných nádob hnedej farby 

2/ zber traktorovou vlečkou  resp. vozidlom s valníkovou nadstavbou.

Do zberu traktorovou vlečkou  patria  nadrozmerné bioodpady, ktoré sa nedajú umiestniť do nádoby.  Je  to predovšetkým drevnatý odpad – drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov.  Takýto drevnatý odpad  musí byť zviazaný  a upravený  do viazaníc z dôvodu  nakládky  a efektivity prepravy. Viazaníc  môže byť maximálne 1,5 m3, dĺžka viazanice max. 1,5 metra  a hmotnosť jednej viazanice max. 25 kg. V prípade  ak občanovi vznikne väčšie množstvo  spomínaného drevnatého odpadu má možnosť tento odpad  bezplatne odovzdať  v kompostárni alebo  si odvoz odpadu môže objednať  u TS Senica za úhradu.

Pri zbere odpadu prostredníctvom  zberných nádob  ak občanovi  vznikne a vzniká viac odpadu  ako je objem nádoby  môže občan vyložiť  tento odpad vo vreciach  max. 5 ks vriec  najlepšie hnedej alebo čiernej farby nie vo vreciach, ktoré sú určené a distribuované na zber  separovaných druhov odpadu ako plastov ( žlté vrecia) papiera ( modré vrecia ), skla ( zelené vrecia ) a kovových odpadov ( červené vrecia)- vrecia v uvedených farbách nebudú vyvezené. Vrecia ( nie big-beg)  musia byť pevné aby sa pri vysýpaní neroztrhli, s maximálnou hmotnosťou odpadu 20 kg, pričom odpad, ktorý  je  umiestnený vo vreciach musí byť ľahko vysýpateľný. V prípade  ak občanovi vznikne väčšie množstvo odpadu  ako je objem 5 ks vriec má možnosť tento odpad  bezplatne odovzdať  v kompostárni alebo  si odvoz odpadu môže objednať  u TS Senica za úhradu.

Záverom občanov informujeme,  že  nádoby, vrecia a viazanice  musia byť  vyložené v daný deň zberu do 07:00 hod.