Skládka odpadu Jablonica

Skládka odpadov Jablonica

Adresa:
Jablonica 906 32

Vedúci: +421 917 937 926 +421 (0)34/6544931
e-mail:
skladka@tssenica.sk

Otváracie hodiny:
PO: 7:30 – 14:30 hod
UT: 7:30 – 14:30 hod
ST: 7:30 – 14:30 hod
ŠT: 7:30 – 14:30 hod
PI: 7:30 – 14:30 hod
SO-NE: zatvorené

I napriek tomu, Technické služby Senica spoločne s mestom Senica prijali rad opatrení k separácií a využitiu vytvoreného odpadu obyvateľmi mesta, okolitých obcí a priemyselných závodov zostáva veľké množstvo nevyužiteľných odpadov prevažne komunálneho odpadu ktoré je potrebné ekologicky zneškodniť.
K tomu v katastri obce Jablonica bola vytvorená „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Jablonica“.

Skládka Jablonica je vybudovaná v prirodzenej pôdnej ryhe ako skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Ku skládke vedie asfaltová cesta zo štátnej cesty č. I/51. Objekt skládky je oplotený, vstup je regulovaný závorou a bránou. Vstupný objekt  zabezpečuje príjem odpadov (váženie, kontrola  odpadov, vedenie evidencie) vrátane miestnosti pre obsluhu skládky a sociálne zariadenia. Pre stroje na obsluhu skládky (buldozér, kompaktor) je vybudovaná krytá garáž.

Priestor pre ukladanie odpadov je vybudovaný ako jedna kazeta. Dolný koniec pôvodnej ryhy bol uzavretý sypanou hrádzou. Pre príjazd vozidiel na miesto ukladania odpadov je vybudovaná panelová cesta na západnom okraji skládky. Paralelne s cestou je vybudovaný rigol pre odvádzanie povrchových vôd. Priesakové vody sú zachytávane do nádrže, odkiaľ sú spätne prečerpávané a rozstrekované na teleso skládky.

Skládka Jablonica je určená pre trvalé uloženie nie nebezpečných odpadov v zmysle zákona o odpadoch. Zoznam odpadov je uvedený v prílohe. Odpady sú ukladané po vrstvách, ktoré sú po zhutnení prekrývané inertným materiálom – zeminou. Po naplnení objemu kazety bude kazeta uzavretá podľa zákona o odpadoch. Priebežne je budovaný systém odvádzania skládkových plynov.

Skládkovanie odpadov začalo v roku 1991. Slovenská inšpekcia životného prostredia vydala 17.3.2009 Rozhodnutie č.:291-8598/39/2009 Koč/370430104/Z2 ktorým povolila Technickým službám Senica, a.s. prevádzkovať Skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Jablonica do naplnenia jej kapacity. V súčasnej dobe plní činnosť v súlade s integrovaným povolením a prevádzkovým poriadkom. Prijíma a zneškodňuje povolený odpad.