Profil spoločnosti

Nosnou činnosťou spoločnosti Technické služby Senica a.s. je zabezpečovanie komplexných služieb v oblasti nakladania s odpadom pre mesto Senica, priľahlé obce, občanov a firemných zákazníkov regióne Záhoria a Myjavských kopaníc. 

Ďalšími činnosťami, ktoré spoločnosť zabezpečuje je správa a údržba verejnej zelene, verejného osvetlenia, verejných komunikácií a chodníkov, mestského mobiliáru, pohrebné služby, doprava a preprava odpadov, prevádzkovanie skládky nie nebezpečných odpadov, prevádzkovanie Centrálneho zberného dvora a Kompostárne. 

História spoločnosti

V  roku 1983 bola založená príspevková organizácia s úlohou zabezpečiť verejno – prospešné činností vyplývajúce pre mesto Senica zo Zákona o obecnom zriadení.
V roku 1998 prebehla transformácia príspevkovej organizácie mesta Senica a vznikla spoločnosť Technické služby Senica  s.r.o. s jediným spoločníkom Mestom Senica.