Kontakt

Technické služby Senica, a.s.

Železničná 465/110
905 01 Senica

Sekretariát: +421 34 651 2487
technicke.sluzby@tssenica.sk

IČO: 36228443
DIČ: 2020187697
IČ DPH: SK2020187697

Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu: 402 246 0241/7500
IBAN: SK28 7500 0000 0040 2246 0241
SWIFT: CEKOSKBX

Zoznam kontaktov

Oddelenie ľudských zdrojov

Jana Šmálová

+421 34 651 2487

+421 918 188 931

E-mail: jana.smalova@tssenica.sk

Riaditeľ

Ing. Peter Turza

+421 34 651 2487

+421 905 404 660

E-mail: peter.turza@tssenica.sk

Oddelenie komunálnych prác

Ing. Marian Fojtlín

+421 34 651 2487

+421 905 496 975

E-mail: marian.fojtlin@tssenica.sk

zvoz a likvidácia odpadov, kosenie, výruby, orezávky, dopravné značenie, komunikácie

Verejné osvetlenie

Pavel Kováč

+421 34 651 2487

+421 905 463 792

E-mail: pavel.kovac@tssenica.sk

Verejné osvetlenie,

Ekonóm

Ing. Ivana Nemcová Ravasová

+421 34 651 2487

+421 918 188 936

E-mail: ivana.ravasova@tssenica.sk

Vedúci dopravno – technického oddelenia – Dispečer:

Aleš Biskupič

+421 34 651 2487

+421 908 465 007

E-mail: ales.biskupic@tssenica.sk

vývoz VOK, verejné osvetlenie, vysokozdvižná plošina, doprava

Zberný dvor Senica

Augustín Bartoš

+421 918 188 965

E-mail: zbernydvor@tssenica.sk

Skládka odpadu Jablonica

Adriana Brhelová

+421 34 654 4931

+421 917 937 926

E-mail: skladka@tssenica.sk

Referent pre zeleň a dopravné značenie

+421 905 496 975

+421 34 651 2487

E-mail: zelen@tssenica.sk, technicke.sluzby@tssenica.sk

kosenie, výruby, orezávky, dopravné značenie

Refent pre zvoz a likvidáciu odpadov

Jana Holičová

+421 34 651 2487

+421 907 265 117

E-mail: jana.holicova@tssenica.sk

zmluvy a zmena zmluvy na vývoz odpadu, kúpa popolnice 120,140,240 l

Kompostáreň

Mgr. Michal Kaščák

+421 918 188 950

E-mail: kompostaren@tssenica.sk

Pohrebné služby

Dana Ovečková Blažeková

+421 34 651 4246

NON-STOP tel. linka na prevoz zosnulých

+421 908 121 450

E-mail: cintorin@tssenica.sk