Kontakt

Technické služby Senica, a.s.

Železničná 465/110
905 01 Senica

Sekretariát: +421 34 651 2487
technicke.sluzby@tssenica.sk

IČO: 36228443
DIČ: 2020187697
IČ DPH: SK2020187697

Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu: 402 246 0241/7500
IBAN: SK28 7500 0000 0040 2246 0241
SWIFT: CEKOSKBX

Zoznam kontaktov

Riaditeľ

Ing. Peter Turza

+421 34 651 2487

+421 905 404 660

E-mail: peter.turza@tssenica.sk; riaditel@tssenica.sk

Divízia komunálnych prác

Ing. Marián Fojtlín

+421 905 496 975

E-mail: marian.fojtlin@tssenica.sk;mfojtlin@tssenica.sk

voz a likvidácia odpadov, kosenie, výruby, orezávky, dopravné značenie, komunikácie

Dopravno – technická divízia

Pavel Kováč

+421 34 651 2487

+421 905 463 792

E-mail: pavel.kovac@tssenica.sk

Verejné osvetlenie,

Divízia ekonomická

Ing. Ivana Ravasová

+421 918 188936

E-mail: ivana.ravasova@tssenica.sk; ekonomika@tssenica.sk

Dispečer:

Marta Filípková

+421 908 465007

E-mail: marta.filipkova@tssenica.sk, dispecer@tssenica.sk; doprava@tssenica.sk

vývoz VOK, verejné osvetlenie, vysokozdvižná plošina, doprava

Zberný dvor Senica

Vedúci zberného dvora

+421 918 188 965

E-mail: zbernýdvor@tssenica.sk

Skládka odpadu Jablonica

Vedúci skládky

+421 917 937 926

+421 (0)34/6544931

E-mail: skladka@tssenica.sk

Referent pre mestskú zeleň a dopravné komunikácie

Adriana Brhelová

+421 905 496 974

E-mail: adriana.brhelova@tssenica.sk

kosenie, výruby, orezávky, dopravné značenie

Refent pre zvoz a likvidáciu odpadov

Jana Holičová

+421 907 265 117

E-mail: jana.holicova@tssenica.sk; odpady@tssenica.sk

zmluvy a zmena zmluvy na vývoz odpadu, kúpa popolnice 120,140,240 l

Kompostáreň

Adriana Brhelová

+421 905 496 974

E-mail: adriana.brhelova@tssenica.sk

Pohrebné služby

Správca

+421 34 651 4246

NON-STOP tel. linka na prevoz zosnulých: 0908 121 450

E-mail: cintorin@tssenica.sk