Zberný dvor

Zberný dvor Senica

Otváracie hodiny:

 • Pondelok: 8.00. hod. – 16.00 hod.
 • Utorok:      8.00. hod. – 16.00 hod.  
 • Streda :      8.00. hod. – 16.00 hod.
 • Štvrtok:     8.00. hod. – 16.00 hod.
 • Piatok:       8.00. hod. – 16.00 hod.
 • Sobota :     8.00 hod. – 14.00 hod.

Adresa:
Železničná 1533, 905 01 Senica

Kontakt: Vedúci ZD +421 918 188 965

zbernýdvor@tssenica.sk

Zberný dvor slúži pre odovzdanie nasledovných druhov odpadov: 

Podľa zákona o odpadoch a v zmysle VZN mesta Senica č. 17 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Mesto Senica a Technické služby Senica a. s. zriadili na Železničnej ul., v areáli bývalých kasární Centrálny zberný dvor (ďalej len ZD). Zberný dvor je v prevádzke od 1. februára 2006 a sú tu vytvorené podmienky pre triedenie zložiek komunálneho odpadu.

Vytriedené odpady tu môžu odovzdávať fyzické osoby aj podnikateľské subjekty.
Na území celého mesta je zavedený pravidelný zber zložiek komunálneho odpadu (skla, papiera, plastov a kovov). V stanovených termínoch občania vykladajú pripravené roztriedené odpady pred svoje domy. Okrem určených zberných dní je neprípustné odkladať akékoľvek odpady na verejné priestranstvo.

Ostatné odpady: 

 • papier a lepenka
 • sklo
 • plasty
 • šatstvo a textílie
 • kovy
 • objemný odpad z domácností
 • drobný stavebný odpad z domácností 
 • biologicky rozložiteľný odpad
 • jedlé oleje a tuky  

Nebezpečné odpady:

 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia ( biela a čierna technika) 
 • batérie a akumulátory
 • žiarivky obsahujúce ortuť 
 • odpadové motorové oleje
 • odpadové farby, laky, živice
 • obaly  obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
 • cytotoxické liečivá
 • pesticídy a fotochemické látky 
 • kyselina , zásady a rozpúšťadlá

Drobný stavebný odpad

Od 1. januára 2016 nadobúda účinnosť nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý ukladá mestám a obciam povinnosť zaviesť pre drobný stavebný odpad množstvový zber, čomu sa následne prispôsobuje aj spôsob ustanovenia miestneho poplatku za drobný stavebný odpad v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Preto sa od 1. 1. 2016 zavádza nový poplatok za  množstvový zber drobných stavebných odpadov , ktorý však bude fyzická osoba platiť len v prípade, že takýto odpad vyprodukuje.

Drobný stavebný odpad je v zákone definovaný  ako odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok. To znamená, že medzi drobné stavebné odpady sa zaraďuje vybúraná omietka, obkladačky, dlažby, podlahové krytiny, predmety (umývadlá, vane, sprchové kúty,  WC misy) a strešné krytiny,  okrem azbestovej krytiny.  

Ak občanovi takýto odpad vznikne, požiada Technické služby Senica, a.s., o kontajner, do ktorého odpad uloží. Odpad bude odvezený do zberného dvora. Ak ide o menší objem odpadu, môže ho pôvodca doviesť priamo  do zberného dvora, napr. na  prívesnom vozíku. Dovezený odpad bude odvážený a zaevidovaný. Do evidencie sa zapisuje meno pôvodcu, adresa, číslo občianskeho preukazu a množstvo odpadu. Na základe nej potom správca dane, Mesto Senica, vyrubí pôvodcovi miestny poplatok.

Pri výkone udržiavacích, servisných alebo čistiacich prác vykonávaných pre podnikateľov vznikajú stavebné odpady. Stavebné odpady vznikajú aj v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, ako sú stavebné úpravy,  rekonštrukcie objektov, novostavby a drobné stavby. príp. demolácie stavieb. Platba za stavebné odpady sa realizuje pri dovoze stavebného odpadu na skládku alebo  do zberného dvora . V rámci stavebných odpadov v zbernom dvore  je možné bezplatne odovzdať vyradené dvere, stavebné drevo a okná. Okná musí občan v zbernom dvore  rozobrať na sklo a rámy.