Komunitné kompostovanie

Komunitné kompostovanie

Komunitné kompostovanie (KK) je kompostovanie, ktoré vykonáva skupina ľudí alebo domácností s cieľom spoločne kompostovať svoje vlastné biologické odpady. Výsledkom kompostovania je kompost, ktorý je využívaný pre vlastnú potrebu komunity.

Pre koho je komunitné kompostovanie určené?

Táto forma kompostovania je obzvlášť vhodná v lokalitách,kde doteraz nie je zavedený systém triedeného zberu biologických odpadov a pre tých, ktorí si z akéhokoľvek dôvodu nemôžu kompostovať samostatne napr.:

 • obyvatelia z komplexnej bytovej zástavby
 • záhradkári v záhradkárskych osadách
 • záhradkári v komunitných záhradách
 • obyvatelia rodinných domov
 • školské a predškolské zariadenia
 • firmy,
 • cintoríny
 • parky

Čo môžeme kompostovať

Akékoľvek surové rastlinné biologické odpady z domácnosti, záhrady a údržby verejnej a súkromnej zelene (napr. zvyšky z pestovania, čistenia a úpravy ovocia a zeleniny, tráva, lístie drevný odpad).

Čo sa kompostovať nesmi

Živočíšne zvyšky ani jedlá z nich vyrobené (napr. mäso, kosti, ryby, mliečne výrobky, uhynuté zvieratá, chlieb a pekárenské výrobky, vajcové škrupiny); odpady z drobnochovu (výkaly, podstielka, zvyšky potravy, srsť z vyčesávania, perie); farbené, lakované drevo a drevotrieska; hygienické potreby (vata, tampóny, jednorazové plienky, hygienické vložky).

Využitie kompostu

Výsledným produktom pri kompostovaní biologických odpadov je vždy kompost. Ten už nie je odpadom, ale organickým
hnojivom, ktoré je ideálne pri pestovaní rastlín. Využitie
nájde nielen v zeleninovej záhrade, ale aj pri výsadbe, úprave
a údržbe zelene v okolí domov, v domácnostiach do kvetináčov, v krajnom prípade na vyrovnávanie okolitého terénu.

Zriaďovanie komunitných kompostovísk

Najprv si overme, či podmienky budovania a prevádzky komunitných kompostovísk nestanovuje miestne Všeobecne záväzné nariadenie o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade (VZN) – ak áno, riaďme sa ním. Komunitné kompostoviská väčšinou budujeme na priestranstvách, ktoré sú pre verejnosť voľne prístupné. Z dôvodu, aby sme predišli možným problémom v budúcnosti, je vhodné dodržať aspoň týchto 5 zásad (pokiaľ VZN nestanovuje inak):

 • získajme súhlas vlastníka pozemku, kde bude kompostovisko stáť
 • získajme súhlas nadpolovičnej väčšiny domácností, ktorých sa zriadenie kompostoviska bezprostredne dotýka (väčšinou sú to domácnosti z bytového domu, kde budeme kompostovať)
 • kompostovisko umiestnime tak, aby:
  a. netvorilo prekážku na pozemných komunikáciách
  b. nebolo v bezprostrednej blízkosti detských ihrísk a športovísk
  c. bolo mimo ochranných pásiem vodného zdroja
  d. bolo mimo zaplavovaných a zamokrených pozemkov
 • kompostovisko zabezpečme primerane riziku pred hlodavcami, inými zvieratami, popr. vandalmi
 • nájdime si medzi sebou človeka, ktorý bude za kompostovanie zodpovedný

Tento text pripravilo pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ.