Príhovor

Vážený návštevník,
podnikateľské a legislatívne prostredie, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňuje smer rozvoja našej spoločnosti sa hlavne v oblasti odpadového hospodárstva veľmi dynamicky mení. Spôsobuje zmeny na trhu v oblasti nakladania s odpadmi, čo sa priamo dotýka aktivít našej spoločnosti a je významným aspektom, na ktorý musí naša spoločnosť priebežne reagovať.

Podnikateľský zámer spoločnosti v oblasti odpadov si vyžaduje nové aktivity, ktoré vedú k predĺženiu životnosti skládky komunálneho odpadu na skládke Jablonica a hľadania alternatívnych spôsobov nakladania s komunálnym odpadom, resp. z jeho zhodnocovaním.

Separovaný zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu je strategickou cestou odskúšanou v ekonomicky vyspelejších štátoch Európskej únie.
Náš región ešte nie je pripravený na komplexnú separáciu komunálneho odpadu, ale  zrealizovaním výstavby Kompostárne v spolupráci s Mestom Senica pre uloženie  biologicko rozložiteľného odpadu, sa naplní i tento vytýčený zámer.

Dôsledky ekonomickej a finančnej krízy sa prejavili v odpadovom hospodárstve hlavne v oblasti separovaného zberu, kde sa kríza priamo dotýkala speňažovania vyseparovaných komodít určených na zhodnotenie. Nízke výkupné ceny (až nulové) za vyseparované komodity ma dominantný vplyv na vytváranie straty v separovanom zbere a prevádzke zberného dvora.

Zostávajúce podnikateľské aktivity spoločnosti majú výsostne charakter miestnych komunálnych služieb pre mesto Senica a okolité obce.
Objem zákazok a rozsiahla technická náročnosť si neustále vyžaduje modernizáciu a inováciu komunálnej techniky, ktorou sa zabezpečujú.

Oblasť cintorínskych služieb je mimoriadne náročná, či už z pohľadu energetickej náročnosti objektov, samotnej údržby areálu cintorínov ale aj na spoločenskú mienku regiónu o kvalite poskytovaných služieb. Od 1.6.2008 spoločnosť rozšírila svoju činnosť v oblasti poskytovaných služieb a to o prevádzkovanie pohrebiska v Senici, v časti Kunov i v časti Čáčov. V tejto činnosti pokračujeme i naďalej za pomoci technickej i personálnej z ostatných stredísk. Od roku 2010 sme pre Vás rozšírili ponuku služieb o pohrebné služby, ktoré nájdete v areáli cintorína v Senici.

Sme radi, že sa zaujímate o našu činnosť a veríme, že Vám dokážeme poskytnúť služby na takej úrovni, aby ste boli spokojní a vyhľadali našu pomoci v budúcnosti.

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte alebo zavolajte nám a budeme sa snažiť Vám čo najlepšie vyjsť v ústrety.