ZEVO zariadenia sú ekologickejšie než skládky odpadov. V budúcnosti sa to môže otočiť

Analýza porovnala produkciu skleníkových plynov v zariadeniach premieňajúcich odpad na energiu so skládkami. Za akých podmienok môžu byť skládky “zelenšie” riešenie?

ZEVO zariadenia sú ekologickejšie než skládky odpadov. V budúcnosti sa to môže otočiť

Je ekologickejšia skládka odpadov alebo zariadenie premieňajúce odpad na energiu? Zmení sa nejako v súčasnosti jasné poradie, ak zmesový odpad nebude obsahovať niektoré plasty a biodpad? Konzultačná spoločnosť Eunomia pripravila pre ekologické združenie ClientEarth hodnotenie vplyvu rôznych spôsobov nakladania s komunálnym odpadom na kvalitu ovzdušia a produkciu skleníkových plynov.

Analýza porovnávala dva základné spôsoby nakladania s odpadom: uloženie na skládke alebo energetické zhodnotenie v ZEVO zariadení. Uvažovala so štyrmi možnosťami: skládka, skládka s úpravou a stabilizáciou bioodpadu, energetické zhodnotenie a energetické zhodnotenie s úpravou. Tieto alternatívy porovnávala vzhľadom k produkcii emisií skleníkových plynov (CO2, metán, oxid dusíka) a vplyvu na ľudské zdravie (monetárne vyjadrený dopad znečistenia ovzdušia na tonu odpadu).

Správa hodnotila technológie na základe podmienok vo Veľkej Británii, no zmieňuje sa aj o aplikovaní záverov na krajiny s menej rozvinutou infraštruktúrou pre spracovanie odpadu. Zhruba polovica zmesového odpadu vo Veľkej Británii sa spracováva v ZEVO zariadeniach. Tento pomer má ešte vzrásť s pribúdaním nových kapacít a ďalším odkláňaním odpadu zo skládok.

Prečítajte si tiež

U nášho suseda vybudujú novú linku na energetické využitie odpadu. Projekt prešiel procesom EIA

Jacob Simonsen: Zatvárať ZEVO? Nie je to dobrý nápad, nerecyklovateľný odpad nezmizne

Väčšina zariadení v krajine funguje iba v režime premeny odpadu na elektrickú energiu, prípadne iba pri nevýznamnej produkcii tepla. Vo väčšine Európy sa však ZEVO zariadenia s kombinovanou výrobou elektriny a tepla vyskytujú častejšie, čo sa prejavuje na vyššej energetickej účinnosti týchto zdrojov.

Úprava odpadu lacnejšia než zachytávanie uhlíka

Správa ukázala, že ZEVO je z hľadiska produkcie uhlíka v súčasnosti prijateľnejšia alternatíva než skládka, ktorá sa nachádza na poslednom mieste v odpadovej hierarchii. Dôvody sú dva. V zmesovom odpade ešte stále prevláda biologická zložka, najmä potraviny, papier, lepenka, pričom tieto emisie sa zvyčajne nezapočítavajú do uhlíkovej bilancie. Elektrina vyrobená z takéhoto odpadu nahrádza inú elektrinu, ktorá sa nemusí vyrobiť a ktorá by pochádzala najmä z fosílnych zdrojov ako je plyn.

Ak sa zo zvyškového odpadu odstránia plasty a bioodpad, či už triedením pri zdroji alebo následnou mechanickou-biologickou úpravou odpadu, ZEVO zariadenie prestáva prispievať ku zvyšovaniu emisií. “Prevádzkovatelia by preto mali zvážiť zavedenie úpravy, aby sa odstránili plasty zo zmesového odpadu a bolo ich možné recyklovať,” uvádza správa.

Analýza ukazuje, že ZEVO zariadenia, prevádzkované ako kombinované zdroje na výrobu elektriny a tepla, sú efektívnejšie aj z ekologického pohľadu než iba výroba elektriny. Dôvodom je fakt, že teplo je náročnejšie dekarbonizovať než elektrickú energiu.

V dlhodobom horizonte môže mať význam aj zachytávanie a uskladnenie uhlíka, v súčasnosti je táto technológia však stále vo vývoji a jej nasadenie by bolo nákladnejšie než úprava odpadu.

“Odvetvie energetického zhodnocovania odpadov je pomerne dobre na tom, pokiaľ ide o znižovanie emisií. Technológie a techniky pre zlepšenie už existujú a ich zavádzanie predstavuje výzvu pre sektor, pretože s tým budú súvisieť aj zvýšené náklady. Správa ukazuje, že investície do pokročilých systémov úpravy by mohli zohrať výraznú úlohu v znižovaní emisií uhlíka a zároveň zvyšovaní miery recyklácie.”

Graf: Produkcia skleníkových plynov podľa jednotlivých spôsobov nakladania s odpadom

ZEVO ekologickejšie než skládka

Hodnotenie vplyvu skládkovania na produkciu biogénneho CO2 (metánu) je problémom z toho hľadiska, že výrazná časť sa neuvoľňuje do ovzdušia, ale ostáva súčasťou skládky. Skládky tak slúžia aj ako akési zariadenia na zachytávanie a uskladnenie uhlíka.

Naproti tomu pri spaľovaní odpadu sa uvoľňujú všetky emisie. Preto analytici do uhlíkovej rovnice započítali aj nevypustené emisie zo skládky. “V opačnom prípade ich vylúčenie nadhodnotí dopad skládky v porovnaní s ostatnými alternatívami.”

Spaľovanie odpadu bez predúpravy produkuje v súčasnosti menej skleníkových plynov ako skládkovanie bez mechanicko-biologickej úpravy. Energetické zhodnotenie je preferovaným riešením pred skládkovaním z krátkodobého hľadiska, pretože emisie metánu majú oveľa väčší vplyv pri 20-ročnom než 100-ročnom horizonte. Avšak takéto konštatovanie neberie podľa autorov správy do úvahy dlhodobý vplyv CO2 uvoľňovaného z oboch zariadení.

Skládka s MBÚ ekologickejšia než ZEVO s MBÚ

Ak dôjde k očakávanej zmene zloženia zmesového odpadu, jeho spaľovanie bez úpravy bude v roku 2035 uhlíkovo intenzívnejšie v porovnaní so skládkovaním bez úpravy.

Ak by aj ZEVO zariadenia fungovali v kombinovanom režime, teda premieňali odpad na teplo aj elektrinu, budú stále produkovať emisie. “Marginálne zvýšenie energetickej účinnosti nebude predstavovať výraznejší prínos pre dekarbonizované energetické systémy.” Preto sa má podľa Eunomie relatívna výhodnosť spaľovní oproti skládkam naďalej znižovať aj po roku 2035.

Aj skládky, aj ZEVO zariadenia však budú prispievať ku zvyšovaniu emisií bez úpravy odpadu. Spaľovanie sa podľa autorov správy nemôže pokladať za zelený alebo nízkouhlíkový zdroj elektriny, pretože takéto emisie prevyšujú aj jednotkové emisie plynových elektrární. A tento rozdiel sa zvyšuje s rastúcou dekarbonizáciou siete.