OD JANUÁRA SA BUDE TRIEDIŤ KUCHYNSKÝ ODPAD

Mesto Senica sa v spolupráci so spoločnosťou Technické služby Senica a.s., pripravujú na nové legislatívne zmeny v oblasti odpadového hospodárstva a to hlavne v oblasti mechanicko – biologickej úpravy komunálneho odpadu, zberu biologického (kuchynského) odpadu z domácností, čo je novou povinnosťou pre obce od r. 2021. Aj preto bol spracovaný projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) v Senici, s ktorým sa chce senická samospráva uchádzať o poskytnutie NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zámer bol schválený poslancami mestského zastupiteľstva na 10. zasadnutí. 

Predmetom projektu je rozšírenie kapacity senickej kompostárne pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností a obstaranie technológie na zber a zvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

V rámci projektu bude navýšená kapacita kompostoviska stavebnými úpravami, obstaraná technológia pre zhodnocovanie BRKO. Zakúpený má byť hygienizačný kontajner, nakladač, či drvič kuchynského odpadu. Zároveň treba obstarať aj zberové vozidlo na zber a zvoz BRKO z domácností. „Do domácností budú distribuované vedierka a vrecká z kukuričnej buničiny, do ktorých bude kuchynský odpad vkladaný, na stojiskách budú pre tento odpad umiestnené osobitné nádoby. Odpad bude dovezený na kompostáreň, kde bude podrvený aj s vreckami, premiešaný a vložený do fermentora,. Tu pri teplote 70 stupňov Celzia príde k hygienizácii odpadu a ten bude následne uložený do hroblí spolu s iným zeleným odpadom,“ vysvetľuje celý proces riaditeľ TS Senica Peter Turza. Projekt má byť realizovaný vo výške 829 272,79 eur, pričom spolufinancovanie mesta Senica by predstavovalo sumu 41 463,64 eur.