Ministerstvo chce podporiť triedený zber kuchynských bioodpadov z Envirofondu

MŽP SR plánuje vytvoriť finančný mechanizmus na prerozdeľovanie príjmov z poplatkov za skládkovanie.

food waste

Mnohé mestá a obce na Slovensku čaká od 1. januára 2021 nová povinnosť v oblasti odpadov. Triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností budú musieť zabezpečiť aj tie domácnosti, ktoré sa tejto povinnosti doposiaľ pre finančnú neúnosnosť systému mohli vyhnúť.

MŽP ide novelizovať dva zákony

Podľa zákona o odpadoch je každá obec povinná zabezpečovať triedený zber týchto odpadov už dnes. Avšak § 81 ods. 21 zákona pripúšťa štyri výnimky, ktoré si môžu samosprávy uplatniť. Jednou z nich je ekonomická neúnosnosť takéhoto zberu obci.

Zákonom 460/2019 Z. z., ktorým sa vlani zmenil a doplnil zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa ale s účinnosťou od 1. januára 2021 výnimka ekonomickej neúnosnosti vypúšťa.

Od Nového roka tak budú musieť zabezpečiť triedených zber kuchynských bioodpadov všetky obce, ktoré si doteraz uplatňovali výnimku ekonomickej neúnosnosti – teda preukazovali, že náklady na nakladanie s týmto odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) v tejto súvislosti začalo pripravovať novelu dvoch zákonov –zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. Nová legislatíva má vytvoriť finančný mechanizmus, ktorý pomôže samosprávam pri zavádzaní triedeného zberu kuchynských bioodpadov.

Predbežnú informáciu MŽP SR k pripravovanej novele si môžete stiahnuť cez odkaz v závere článku.

Chcú podporiť zber aj zhodnocovanie

Návrhom novely dvojice zákonov chce envirorezort reagovať na zrušenie spomínanej výnimky pri zavádzaní triedeného zberu kuchynských bioodpadov v obciach, ako aj na dôsledky aktuálnej koronakrízy.

„Aj v nadväznosti na dôsledky opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 je žiaduce vytvoriť priestor pre podporu triedeného zberu a následného zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,“ uvádza MŽP SR.

Takýto „priestor pre podporu“ rezort vidí v Environmentálnom fonde. Triedený zber a zhodnocovanie kuchynských bioodpadov by podľa ministerstva totiž mohli podporiť finančné prostriedky, ktoré do Envirofondu prúdia z poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov a na odkaliská.

„Návrhom zákona sa vytvára taký finančný mechanizmus na prerozdeľovanie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, aby mohli byť podporené aj tie obce, ktoré majú zavedené a zabezpečené vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností,“ píše sa v predbežnej informácií.

MŽP SR: Súčasná legislatíva je nejasná

Zavedenie triedeného zberu kuchynských bioodpadov MŽP SR považuje za jeden z hlavných prostriedkov na dosiahnutie cieľov, ktoré sú pre Slovensko záväzné. Pridanou hodnotou má byť aj odklon týchto odpadov zo skládok, čo je v súlade s požiadavkami Európskej komisie a zároveň bude pozitívne vplývať na životné prostredie.

Avizovaná novela dvojice zákonov, ktorá by sa mala dostať do pripomienkového konania v priebehu augusta, by podľa MŽP SR mala tiež sprehľadniť súčasnú úpravu. Tú ministerstvo vníma ako nejasnú a výkladovo problematickú pre dotknuté subjekty.

„V oblasti nakladania s triedeným komunálnym odpadom v obciach sa v dôsledku zmätočnej legislatívy vyskytujú nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť,“ uvádza rezort. Jedinou konkrétnou zmenou, ktorú MŽP SR v predbežnej informácii k novele spomína, je však iba podpora zberu a zhodnocovania kuchynských bioodpadov prostriedkami z Envirofondu.