ZBERNÝ DVOR

Zberný dvor sa nachádza na Železničnej ulici  oproti sídlu TS Senica.

Otváracie hodiny:

Pondelok až  piatok od  8.00 hod. do 16.00 hod
Sobota od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Zberný dvor slúži pre odovzdanie nasledovných druhov odpadov: 

Ostatné odpady: 

 1. papier a lepenka  [foto]
 2. sklo
 3. plasty  [foto]
 4. šatstvo a textílie [foto]
 5. kovy
 6. opotrebované pneumatiky
 7. objemný odpad z domácností
 8. drobný stavebný odpad z domácností  do 300 kg 
 9. biologicky rozložiteľný odpad
 10. jedlé oleje a tuky  

Nebezpečné odpady:

 1. vyradené elektrické a elektronické zariadenia ( biela a čierna technika) [foto]
 2. batérie a akumulátory
 3. žiarivky obsahujúce ortuť [foto]
 4. odpadové motorové oleje
 5. odpadové farby, laky, živice
 6. obaly  obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
 7. cytotoxické liečivá
 8. pesticídy a fotochemické látky 
 9. kyselina , zásady a rozpúšťadlá

V zbernom dvore prebieha triedenie vyseparovaných odpadov:

Zberný dvor

Podľa zákona o odpadoch a v zmysle VZN mesta Senica č. 17 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Mesto Senica a Technické služby Senica a. s. zriadili na Železničnej ul., v areáli bývalých kasární Centrálny zberný dvor (ďalej len ZD). Zberný dvor je v prevádzke od 1. februára 2006 a sú tu vytvorené podmienky pre triedenie zložiek komunálneho odpadu.

Vytriedené odpady tu môžu odovzdávať fyzické osoby aj podnikateľské subjekty.
Na území celého mesta je zavedený pravidelný zber vytriedeného skla, papiera, plastov, tetrapakov a kovov. V častiach so zástavbou rodinných domov sa v tomto roku zavádza zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad. V stanovených termínoch občania vykladajú pripravené roztriedené odpady pre svoje odpady pred svoje domy. Okrem určených zberných dní je neprípustné odkladať akékoľvek odpady na verejné priestranstvo.

Každý občan môže uvádzané odpady v ZD odovzdať bezplatne!

Ostatné odpady                                                                   
- papier a lepenka                                                                
- sklo  
- plasty                                                                                 
- šatstvo a textílie                                                                 
- kovy                                                                                   
- opotrebované pneumatiky                                                 
- objemný odpad z domácností (skrine, postele)                 
- drobný stavebný odpad z domácností do 200 kg             
- biologicky rozložiteľný odpad                                            
- jedlé oleje a tuky                                                                

Nebezpečné odpady
- vyradené elektrické, elektronické zariadenia (biela, čierna technika)
- olovené batérie, akumulátory a monočlánky
- žiarivky, výbojky, odpad obsahujúci ortuť
- odpadové oleje
- odpadové farby, laky, živice
- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
- cytotoxické liečivá
- pesticídy a fotochemické látky
- kyseliny, hydroxidy a rozpúšťadlá

 

späť - divízie