Povolenia, súhlasy

 

 

 

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy

 

 

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

 

 

Súhlas na prevádzkovanie skládky