Technické služby Senica a. s.

Spoločnosť bola založená ako príspevková organizácia v  roku 1983 predovšetkým na zabezpečovanie verejno-prospešných činností vyplývajúcich pre mesto Senica zo zákona o obecnom zriadení. Pretransformovaním príspevkovej organizácie vznikli v roku 1998 Technické služby Senica spol. s r.o  ( ďalej ako TS Senica) s jediným spoločníkom Mestom Senica. Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici sa TS Senica s.r.o. pretransformovali v 2005 na akciovú spoločnosť.
Z verejno-prospešných činností  TS vykonávajú nasledovné činnosti:  správu a údržbu verejnej zelene, verejného osvetlenia, verejných komunikácií a chodníkov, mestského mobiliáru a ďalšie iné.
Nosnou činnosťou organizácie  je jej zameranie v oblasti odpadov a to hlavne:

Spoločnosť zabezpečuje práce a služby s prenajatým majetkom (hnuteľným i nehnuteľným) na základe nájomnej zmluvy, s vlastným majetkom obstaraným počas existencie spoločnosti a zároveň spravuje majetok mesta na základe zmluvy o správe majetku. TS Senica  sú samostatný právny subjekt, ktorý môže vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa svojho zriadenia.